a

เราจะเสนอการลดค่าไฟฟ้าของคุณ

องค์กรและธุรกิจที่กังวลเรื่องค่าไฟสูงต้องดู! คุณจ่ายค่าไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นหรือไม่? การลดค่าไฟฟ้า ฉันอยากจะแนะนำ

ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกันยายน 2021 และหลายบริษัทอาจกังวลเกี่ยวกับต้นทุนการดำเนินงานของอุปกรณ์ของตน

ที่ฟูจิทากะ เราจะเสนอวิธีการลดค่าไฟฟ้าให้เหมาะสมกับขนาดของบริษัทของคุณ

ข้อมูลการสมัคร

Fujitaka Co., .td. ซึ่งเป็นบริษัทสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงผู้คนกับสิ่งของ ผู้คนกับเครื่องจักร และผู้คนกั ผู้คน กำลังมองหาคนที่ “สร้างสรรค์สั่งใหม่”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!