a

ความปลอดภัยของอาหาร

Food safety

อาหารที่ปลอดภัย (Food safety) หมายถึงอาหารที่ผ่านการผลิต ปรุง และจัดเก็บอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนและการแพร่เชื้อโรค ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการบริโภคอย่างปลอดภัย

อุณหภูมิการจัดเก็บอาหาร

การจัดเก็บอาหารที่อุณหภูมิที่ปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อโรคที่อาจทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการจัดเก็บอาหารแบ่งเป็นสองส่วนหลัก ได้แก่ อุณหภูมิสำหรับการจัดเก็บอาหารเย็นและการจัดเก็บอาหารร้อน

อาหารอุณหภูมิเย็น

อุณหภูมิควรอยู่ที่ 0-5 °C (32-40 °F)
ช่วยชะลอการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อโรค โดยอาหารที่แนะนำในการแช่อุณหภูมินี้เป็นจำพวกผลิตภัณฑ์จาก นม ไข่ และผัก ผลไม้สด ไม่ควรแช่ผักและผลไม้ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่านี้ เพราะจะทำให้วิตามินและแร่ธาตุลดลงได้ เพื่อรสสัมผัสที่เย็นและสดชื่น เพิ่มการอยากรับประทานผักและผลไม้นั้นๆมากขึ้น

อาหารอุณหภูมิร้อน

อุณหภูมิควรอยู่ที่ 60 °C (140 °F) ขึ้นไป
ป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่อาจทำให้เกิดโรค ที่อุณหภูมินี้เหมาะสมสำหรับการเก็บอาหารประเภทปรุงสุกทุกประเภท ช่วยให้อาหารยังคงมีอุณหภูมิที่ร้อนเหมาะกับการรับประทานแล้วนั้น ยังเป็นอุณหภูมิที่ไม่ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

อุณหภูมิอันตราย

อุณหภูมิในช่วง 5-60 องศาเซลเซียส (40-140 องศาฟาเรนไฮต์) เป็นช่วงอันตรายที่แบคทีเรียสามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการเก็บอาหารในช่วงอุณหภูมินี้เป็นเวลานาน

รถเข็นถาดอาหาร ” นาโกมิ “ ซึ่งเป็นรถเข็นถาดอาหารควบคุมอุณหภูมิ เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้การควบคุมอุณหภูมิของอาหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย และเพิ่มศักยภาพด้านการบริการและเพิ่มรสสัมผัสของอาหารจากอุณหภูมิที่เหมาะได้ดีมากยิ่งขึ้น

รถเข็นถาดอาหาร ” นาโกมิ “

รถเข็นนาโกมิ มีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของท่านดังนี้

ควบคุมอุณหภูมิ

รถเข็นนาโกมิ มีส่วนช่วยทำให้อุณหภูมิของอาหารอยู่ในช่วงที่เหมาะสมต่อการรับประทาน และช่วยรักษาคุณภาพและรสชาติของอาหาร

ยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรีย

มีการควบคุมอุณหภูมิที่ส่งผลทำให้แบคทีเรียในอาหารไม่สามารถเติบโตได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการท้องเสีย สำหรับผู้รับประทานอาหาร

เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ

รถเข็นนาโกมิช่วยให้สามารถส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยได้อย่างทันเวลาสำหรับผู้ป่วย

ความพึงพอใจของผู้ได้รับบริการ

การรับประทานอาหารที่มีอุณหภูมิและรสชาติที่ดีเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความพึงพอใจของผู้ป่วย ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการบริการด้านอาหาร

Fujitaka Thailand

นาโกมิ

รถเข็นถาดอาหารควบคุมอุณหภูมิ

รถเข็นถาดอาหารควบคุมอุณหภูมิ ที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าโรงพยาบาลและสถานพยาบาล สามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ เพื่อนำส่งมื้ออาหารที่คงความร้อนเย็นได้ในถาดเดียว  รถเข็นNAGOMI Series ยังมีการป้องกันการเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย และเสริมความมั่นใจในให้การบริการอาหาร มุ่งเน้นที่ความปลอดภัยด้าน Food safety ด้วยประสิทธิภาพของระบบควบคุมอุณหภูมิ